Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Το HAMTAL είναι ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί-δευσης. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Άγκυρας, της πρωτεύουσας της Τουρκίας. Ιδρύθηκε φέτος και δέχτηκε τους πρώτους του μαθητές. Ως επαγγελματικό σχολείο, στεγάζει τμήματα Υπηρεσιών Τροφίμων και Ποτών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας, Ανάπτυξης και Κατάρτισης Παιδιού, Δημο-σίων Σχέσεων και Οργάνωσης. Διαθέτει καλές εγκαταστάσεις, ένα νέο κτήριο και εργαστήρια για τα τμήματα. Το τμήμα Ανά-πτυξης και Κατάρτισης Παιδιού στεγάζεται σε ξεχωριστό κτήτριο, ώστε ο κήπος του σχολείου να χρησιμοποιείται ως πρακτική νηπειαγωγείου για τους μαθητές.

Universidade de Vigo

Το UVIGO είναι ένας καινούριος δημόσιος ακαδημαϊκός φορέας που ιδρύθηκε επίσημα το 1989. Έχει τρεις κύριους στόχους: την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-σης με υψηλά ποσοστά και προσανατολίζε-ται στο να προωθήσει την τοποθέτηση εργασίας ανάμεσα στους μαθητές, να δώσει προτεραιότητα στην παγκοσμιοποίηση, να προωθήσει μια βασική εφαρμοσμένη έρευνα μέσω ανταγωνιστικών ομάδων που δουλεύουν για την έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, και να μεταφέρει τις γνώσεις και τις επιστημονικές της προόδους στην κοινωνία, ώστε να προωθήσει μια ευφυή, ευέλικτη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε όλες τις γύρω περιοχές. Το UVIGO, με τρεις πανεπιστημιουπόλεις στην Ourense, την Pontevedra και Vigo, προσφέρει προγράμ-ματα σπουδών στους τομείς των επιστημών, του ανθρώπου, της τεχνολογίας και της νομικής.

ToGetPro

Η ToGetPro είναι μια κοινοπραξία που συστάθηκε νομικά, με έδρες την Bergamo, Mila, Rome και Bologna στην Ιταλία. Οι κύριες δραστηριότητές του είναι η σχεδίαση, η διαχείρηση και η υλοποίηση των Ευρω-παϊκών, εθνικών και τοπικών έργων, που λειτουργούν στους εξής τομείς: νέες τεχνο-λογίες στη διδασκαλία, κατάρτιση και παρο-χή συμβουλών, ηλεκτρονική μάθηση, συνεκ-παίδευση, καινοτομία χωρίς αποκλεισμούς και διαχείρηση καινοτομιών. Το ToGetPro αποτελείται από 5 Ιδρύματα (Fondazioni): Fondazione Ikaros, Fondazione Ecosistemi, Fondazione Et Labora, Fondazione ITS και Fondazione Pegaso. Το Fondazione Ikaros είναι ένα πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελμα-τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Πάρο- χος Υπηρεσιών Εργασίας, δραστηριοποιού-μενος στο πεδίο της δια βίου μάθησης.

University of Thessaly

Το UTH είναι το μοναδικό ίδρυμα τροτοβάθ-μιας εκπαίδευσης στην Κεντρική Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Σχολή Μηχανικών με 11 Τμήματα, Παιδαγωγική Σχολή με 3 Τμή-ματα, Ιατρική Σχολή με 2 Τμήματα και Σχολή Φυσικής Αγωγής με 1 Τμήμα. Το Πανεπιστή-μιο φιλοξενεί πάνω από 10.000 προπτυχια-κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και διαθέτει προσωπικό 1.000 ατόμων, το οποίο περιλαμβάνει διδακτικό, τεχνικό και διοικη-τικό προσωπικό. Αυτό το καθιστά σημαντικό εργοδότη στην περιοχή της Θεσσαλίας. Το UTH δρα ως ένας συμβουλευτικός οργανι-σμός στους δήμους και τις αρχές της Θεσ-σαλίας σε θέματα που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές στρατηγικές, στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης και μεταφορά τεχνολογίας.

Virtual Campus

Το VC είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση ανάπτυξης,κατάρτισης και παροχής συμβου- λών στους τομείς των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογικά Επαυξημένης Μάθησης. Βρίσκεται στην Porto της Βόρειας Πορτογαλίας, και είναι ένα απόσπασμα της έρευνας της ομάδας R&D του GILT, από το Instituto Superior de Engenharia do Porto. Το Virtual Campus έχει αναπτύξει επιτυχώς πολυμέσα ηλεκτρονικής μάθησης και σοβα-ρά παιχνίδια για διαφορετικές πλατφόρμες (για επιτραπέζιο Η/Υ, κινητό, tablet), σε δια-φορετικά περιβάλλοντα (online, αυτόνομα), για διαφορετικούς σκοπούς (επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-ση) και για διαφορετικά πεδία (ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβάσεις πελατών.)

University of Central Lancashire

Το UCL, στο Preston, ιδρύθηκε το 1828 ως το Ίδρυμα για τη Διάχυση της Γνώσης. ‘Ex solo ad solem’, ή σε μετάφραση ‘Από τη Γη στον Ήλιο’, ήταν το σύνθημά του από τότε – βοηθώντας ανθρώπους από όλα τα κοινω-νικά στρώματα ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο έπακρο. Σήμερα, το UCL είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπι-στήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Με μια κοινότητα μαθητών και στελεγών που φτά-νουν τις 38.000, είναι ένα από τους μεγαλύ-τερους εργοδότες στη ΒΔ Αγγλία. Σε παγκό-σμιο επίπεδο, το UCL έχει ακαδημαϊκούς συνεργάτες σε όλες τις περιοχές της γης, και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει μια πανεπιστημιού-πολη στην Κύπρο, παρέχοντας προγράμματα UCL και πρωτότυπη έρευνα, ακολουθώντας το κλίμα και την κουλτούρα του UCL.

Aalborg University

Το AAU παρέχει στους μαθητές άριστη εκπαίδευση, συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα και προσωπική ανάπτυξη από το 1974. Προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα μέσα στα πλαίσια των φυσικών επιστημών, των κοινωνικώς επιστημών, ανθρωπιστικές, τεχνικές και επιστήμες υγείας. Το AAU πρόσφατα εδραιώνει και αναπτύσσει το προφίλ της ως ένα δυναμικό και καινοτόμο ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσανατολίζεται στον κόσμο που το περιβάλλει. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα σχετικά νέο πανεπιστήμιο, είναι ανάμεσα στα καλύτερα και αναγνωρισμένα παγκο-σμίως πανεπιστήμια.