Οι παραδοσιακές μέθοδοι μάθησης που βασίζονται στην παθητική μετάδοση πληροφορίας, δεν βοηθούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές για να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους και/ή να προχωρήσουν στην επαγγελματική τους ζωή. Επιπρόσθετα, αυτές οι παθητικές μεθοδολογίες δεν δίνουν κίνητρο στην «ψηφιακή γενιά» μαθητών, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στην χρήση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς, να απορροφούν άμεσα και γρήγορα τις πληροφορίες και θέλουν άμεσες απαντήσεις και σχόλια. Αυτοί οι μαθητές περιμένουν να είναι ενεργοί όσον αφορά τη μάθηση!

Συνεπώς, τόσο τα σχολεία όσο και οι καθηγητές, χρειάζεται να αλλάξουν τις παιδαγωγικές μεθόδους που ακολουθούν και να κατευθυνθούν σε ενεργές διαδικασίες μάθησης, όπου οι μαθητές θα ασχολούνται με δραστηριότητες που προωθούν μαθησιακές ικανότητες όπως η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση. Μερικά παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι η Προβληματοκεντρική Μάθηση, διαδικασίες που επικεντρώνονται στον μαθητή, σε αυτές που οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τη γνώση και τις ικανότητές τους ακολουθώντας μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος, που συνήθως βασίζεται σε καταστάσεις της καθημερινότητας. Τα οφέλη για τους μαθητές είναι σημαντικές βελτιώσεις στην κριτική σκέψη, στην επίλυση προβλημάτων, εσωτερικά κίνητρα, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία μέσα στην ομάδα, στην ηγεσία και στην επικοινωνία.

Η υποστήριξη της Προβληματοκεντρικής Μάθησης χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ (σοβαρά παιχνίδια, διαδραστικές προσομοιώσεις, πλατφόρμες εικονικής επικοινωνίας κλπ.) δημιουργεί Ενεργά Ψηφιακά Περιβάλλοντα Μάθησης (ADLE) όπου οι μαθητές που καταλαβαίνουν τη νέα τεχνολογία, νιώθουν άνετοι και έχουν κίνητρο στο να είναι ενεργοί. Αυτά τα εργαλεία, ανεπτυγμένες Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές, οι οποίες είναι διαδραστικές, περιλαμβάνουν ψυχική και σωματική διέγερση και βοηθούν στην ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων – καθώς αναγκάζουν τον εκπαιδευόμενο/ χρήστη να πάρει αποφάσεις, να επιλέξει, να θέσει προτεραιότητες, να λύσει προβλήματα κλπ. Αυτό υποδηλώνει ικανότητες αυτόδιδασκαλίας (οι παίκτες πρέπει συχνά να αναζητούν πληροφορίες ώστε να γίνουν οι καλύτεροι σε ένα παιχνίδι), επιτρέπει τη μετάδοση μάθησης σε άλλα περιβάλλοντα και είναι βιωματική στη δέσμευση πολλαπλών αισθήσεων. Επιπρόσθετα, προωθούν την ψηφιακή γνώση των δασκάλων και μαθητών.

Για να νιώσουν ωστόσο οι δάσκαλοι έτοιμη να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις νέες μεθόδους και εργαλία, πρέπει να τους παρέχεται στήριξη και βοήθεια. Ο στόχος του προγράμματος ADLES είναι να συνεργαστεί και να προετοιμάσει τους δασκάλους για την εφαρμογή ενεργά μαθησιακών μεθόδων που βασίζονται στην Προβληματοκεντρική Μάθηση, που υποστηρίζεται από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων (παιχνίδια, προσομοιώσεις και επικοινωνία), κάτι που θα επιτρέψει στους μαθητές να πειραματιστούν, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με μια εκτεταμένα και πολυεθνική μαθησιακή κοινότητα. Συνεπώς, οι δυο στόχοι του προγράμματος είναι δάσκαλοι και οι μαθητές των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης/ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.