Το παραδοτέο συσχετίζεται με τον ορισμό μιας έγκυρης μεθοδολογίας ενεργής προβλημετοκεντρικής μάθησης, που βασίζεται σε εργαλεία ΤΠΕ, και την εφαρμογή της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα επαγγελματικά λύκεια. Το παραδοτέο καλύπτει τρία διαφορετικά επίπεδα: το θεσμικό, το εκπαιδευτικό και το τεχνολογικό. Το πρώτο επίπεδο συσχετίζεται με την δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τους διευθυντές σχολείων ώστε να εφαρμόζουν συστηματικά την ενεργή μάθηση στα σχολεία, το δεύτερο επίπεδο συσχετίζεται με την εκπαιδευτική υποστήριξη των δασκάλων και την επίπτωση της ενεργής μάθησης στο πρόγραμμα σπουδών και το τρίτο επίπεδο συσχετίζεται με τις τεχνολογικές ανάγκες ώστε να υποστηρίζεται η ανάπτυξη της ενεργής μάθησης στα σχολεία.


Παραδοτέο 1. Ανάγκες σχεδιασμού ενεργής μάθησηςΓια

τον σχεδιασμό της Μεθοδολογίας Ενεργής Μάθησης, είναι απαραίτητο να γίνει πλήρης ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία μάθησης, με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών και με βάση τις σχολικές συνθήκες για την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Οι επόμενες αναφορές παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση κάθες χώρας που συμμετέχει, από πλευράς καθηγητών, μαθητών και τις ανάγκες άλλων ενδιαφερόμενων. Επίσης, οι αναφορές παρουσιάζουν την ανάλυση των σημερινών προσεγγίσεων ενεργητικής μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα επαγγελματικά λύκεια.

Πορτογαλία Ιταλία Ελλάδα Ισπανία
Δανία Αγγλία Τουρκία

Παραδοτέο 1. Μεθοδολογία Ενεργής ΜάθησηςΤο

παρακάτω έγγραφο παρουσιάζει τον ορισμό μιας έγκυρης μεθοδολογίας ενεργής προβλημετοκεντρικής μάθησης, που βασίζεται σε εργαλεία ΤΠΕ και το πώς μπορεί να αναπτυχθεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα επαγγελματικά λύκεια. Το αρχείο περιλαμβάνει τρία διαφορετικά επίπεδα: το θεσμικό, το εκπαιδευτικό και το τεχνολογικό. Το πρώτο επίπεδο συσχετίζεται με την δημιουργία οδηγιών για καθηγητές ώστε να εισάγουν συστηματικά την ενεργή μάθηση, το δεύτερο επίπεδο συσχετίζεται με την εκπαιδευτική υποστήριξη και τις παιδαγωγικές επιπτώσεις και το τρίτο επίπεδο συσχετίζεται με την υποστήριξη των τεχνολογικών απαιτήσεων.

ADLES Μεθοδολογία Ενεργής ΜάθησηςΤο