Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Το HAMTAL είναι ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί-δευσης. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Άγκυρας, της πρωτεύουσας της Τουρκίας. Ιδρύθηκε φέτος και δέχτηκε τους πρώτους του μαθητές. Ως επαγγελματικό σχολείο, στεγάζει τμήματα Υπηρεσιών Τροφίμων και Ποτών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας, Ανάπτυξης και Κατάρτισης Παιδιού, Δημο-σίων Σχέσεων και Οργάνωσης. Διαθέτει καλές εγκαταστάσεις, ένα νέο κτήριο και εργαστήρια για τα τμήματα. Το τμήμα Ανά-πτυξης και Κατάρτισης Παιδιού στεγάζεται σε ξεχωριστό κτήτριο, ώστε ο κήπος του σχολείου να χρησιμοποιείται ως πρακτική νηπειαγωγείου για τους μαθητές.

Universidade de Vigo

Το UVIGO είναι ένας καινούριος δημόσιος ακαδημαϊκός φορέας που ιδρύθηκε επίσημα το 1989. Έχει τρεις κύριους στόχους: την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-σης με υψηλά ποσοστά και προσανατολίζε-ται στο να προωθήσει την τοποθέτηση εργασίας ανάμεσα στους μαθητές, να δώσει προτεραιότητα στην παγκοσμιοποίηση, να προωθήσει μια βασική εφαρμοσμένη έρευνα μέσω ανταγωνιστικών ομάδων που δουλεύουν για την έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, και να μεταφέρει τις γνώσεις και τις επιστημονικές της προόδους στην κοινωνία, ώστε να προωθήσει μια ευφυή, ευέλικτη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε όλες τις γύρω περιοχές. Το UVIGO, με τρεις πανεπιστημιουπόλεις στην Ourense, την Pontevedra και Vigo, προσφέρει προγράμ-ματα σπουδών στους τομείς των επιστημών, του ανθρώπου, της τεχνολογίας και της νομικής.

IKAROS Formazione

Ο ΙΚΑΡΟΣ είναι ένας πιστοποιημένος πάροχος ΕΕΚ (επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) που χρονολογείται από το 1972. Είναι ένα Πολυτεχνικό Ινστιτούτο, αναγνωρισμένο στα πλαίσια του περιφερειακού συστήματος Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IVET), που δραστηριοποιείται στους τομείς της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και των υπηρεσιών εργασίας στις τρεις έδρες του, στις επαρχίες Μπέργκαμο και Μιλάνο. Το Ινστιτούτο προσφέρει μαθήματα πενταετούς φοίτησης, χωρισμένα σε τέσσερις τομείς: τεχνολογία, αγροτοβιομηχανία, ευεξία και διοίκηση. Ο ΙΚΑΡΟΣ φιλοξενεί πάνω από 1500 σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και 200 φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπαιδεύει πάνω από 2000 ενήλικες ετησίως, έχει βοηθήσει πάνω από 1200 άτομα να βγουν στην αγορά εργασίας και έχει υποστηρίξει περισσότερα από 400 παιδιά και ενήλικες με μειονεκτήματα.

University of Thessaly

Το UTH είναι το μοναδικό ίδρυμα τροτοβάθ-μιας εκπαίδευσης στην Κεντρική Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Σχολή Μηχανικών με 11 Τμήματα, Παιδαγωγική Σχολή με 3 Τμή-ματα, Ιατρική Σχολή με 2 Τμήματα και Σχολή Φυσικής Αγωγής με 1 Τμήμα. Το Πανεπιστή-μιο φιλοξενεί πάνω από 10.000 προπτυχια-κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και διαθέτει προσωπικό 1.000 ατόμων, το οποίο περιλαμβάνει διδακτικό, τεχνικό και διοικη-τικό προσωπικό. Αυτό το καθιστά σημαντικό εργοδότη στην περιοχή της Θεσσαλίας. Το UTH δρα ως ένας συμβουλευτικός οργανι-σμός στους δήμους και τις αρχές της Θεσ-σαλίας σε θέματα που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές στρατηγικές, στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης και μεταφορά τεχνολογίας.

Virtual Campus

Το VC είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση ανάπτυξης,κατάρτισης και παροχής συμβου- λών στους τομείς των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογικά Επαυξημένης Μάθησης. Βρίσκεται στην Porto της Βόρειας Πορτογαλίας, και είναι ένα απόσπασμα της έρευνας της ομάδας R&D του GILT, από το Instituto Superior de Engenharia do Porto. Το Virtual Campus έχει αναπτύξει επιτυχώς πολυμέσα ηλεκτρονικής μάθησης και σοβα-ρά παιχνίδια για διαφορετικές πλατφόρμες (για επιτραπέζιο Η/Υ, κινητό, tablet), σε δια-φορετικά περιβάλλοντα (online, αυτόνομα), για διαφορετικούς σκοπούς (επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-ση) και για διαφορετικά πεδία (ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβάσεις πελατών.)

University of Central Lancashire

Το UCL, στο Preston, ιδρύθηκε το 1828 ως το Ίδρυμα για τη Διάχυση της Γνώσης. ‘Ex solo ad solem’, ή σε μετάφραση ‘Από τη Γη στον Ήλιο’, ήταν το σύνθημά του από τότε – βοηθώντας ανθρώπους από όλα τα κοινω-νικά στρώματα ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο έπακρο. Σήμερα, το UCL είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπι-στήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Με μια κοινότητα μαθητών και στελεγών που φτά-νουν τις 38.000, είναι ένα από τους μεγαλύ-τερους εργοδότες στη ΒΔ Αγγλία. Σε παγκό-σμιο επίπεδο, το UCL έχει ακαδημαϊκούς συνεργάτες σε όλες τις περιοχές της γης, και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει μια πανεπιστημιού-πολη στην Κύπρο, παρέχοντας προγράμματα UCL και πρωτότυπη έρευνα, ακολουθώντας το κλίμα και την κουλτούρα του UCL.

Aalborg University

Το AAU παρέχει στους μαθητές άριστη εκπαίδευση, συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα και προσωπική ανάπτυξη από το 1974. Προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα μέσα στα πλαίσια των φυσικών επιστημών, των κοινωνικώς επιστημών, ανθρωπιστικές, τεχνικές και επιστήμες υγείας. Το AAU πρόσφατα εδραιώνει και αναπτύσσει το προφίλ της ως ένα δυναμικό και καινοτόμο ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσανατολίζεται στον κόσμο που το περιβάλλει. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα σχετικά νέο πανεπιστήμιο, είναι ανάμεσα στα καλύτερα και αναγνωρισμένα παγκο-σμίως πανεπιστήμια.