Το πρόγραμμα ADLES έχει στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, παρέχοντας πιο ενθαρρυντικά και αποτελεσματικά πλαίσια μάθησης, ώστε να προετοιμάζει καλύτερα τους μαθητές για τη μελλοντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή, επιτρέποντάς τους να αναπτύχουν απαραίτητες προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Η κοινοπραξία θα συνεργαστεί και θα προετοιμάσει τους δασκάλους, ώστε να εφαρμόσουν ενεργές μεθόδους μάθησης βασιζόμενες στην Προβληματοκεντρική Μάθηση, που θα αποτελούνται από ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων (παιχνίδια, προσομοιώσεις και επικοινωνία), κάτι που θα επιτρέψει στους μαθητές να πειραματιστούν, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με μια εκτεταμένα και πολυεθνική μαθησιακή κοινότητα. Αυτό το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως θέματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), που θα αντιμετωπίσει την ανεπαρκή επίδοση σε αυτούς τους τομείς.

Αυτό το πρόγραμμα θα αναπτύξει στρατηγικές για την ενσωμάτωση καινούριων και καινοτόμων μεθόδων μάθησης που θα εξασφαλίζουν καλύτερα προετοιμασμένους, ενεργούς, αυτόνομους μαθητές, που βασίζονται στον εαυτό τους, είναι καινοτόμοι και παίρνουν ρίσκα· για να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των συνεργατών· για να αναπτύξουν νέους και καινοτόμους τρόπους χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και συγκεκριμένα να βρουν νέους τρόπους οι οποίοι θα δώσουν κίνητρο στους μαθητές, και θα τους εφοδιάσουν σωστά με δημιουργικότητα και καινοτομία, να ενισχύσει την επίλυση προβλημάτων, να αναπτύξει την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία και γενικά να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στα σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα έχει σαν αποτελέσματα:

  • Μια έγκυρη μέθοδο ενεργής μάθησης, χρησιμοποιώντας Προβληματοκεντρική Μάθηση για δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματικά σχολεία.
  • Μια online πλατφόρμα Προβληματοκεντρικής Μάθησης που υποστηρίζει αυτή τη μέθοδο, μέσω της παραγωγής, της αποθήκευσης, της κοινής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησης των προβλημάτων, καθώς και των προκλήσεων που χρησιμοποιούνται. Αυτή η πλατφόρμα επίσης θα οργανώνει τη διαδικασία του στησίματος μιας διαδικασίας που βασίζεται στην Προβληματοκεντρική Μάθηση, καθοδηγώντας τους δασκάλους μέσα από όλα τα στάδια της μεθόδου και θα επιτρέψει την πολυεθνική συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.
  • Ένα σύνολο από 36 προβλήματα, τα οποία βασίζονται σε προσομοιώσεις και παιχνίδια που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα με τις αντίστοιχες παιδαγωγικές οδηγίες που δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσεις την πλατφόρμα. Αυτά τα προβλήματα θα μπορούν να διαμορφωθούν και να προσαρμοστούν ώστε να αντικατοπτρί-ζουν πραγματικές καταστάσεις. Η κοινοπραξία θα παράγει 12 από αυτά τα προβλήματα και έπειτα οι δάσκαλοι και οι μαθητές που συμμετέχουν θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 24 ακόμη προβλήματα.
  • Ένα σύνολο δράσεων που θα δίνουν κίνητρο και θα προετοιμάζουν τους καθηγητές για την εφαρμογή της Προβληματοκεντρικής Μάθησης μέσα στην πλατφόρμα ADLES.
  • Ένα σύνολο οδηγιών που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα σχολεία ώστε να εφαρμόσουν συστηματικά την Ενεργή Μάθηση στα μαθήματα.

Ως συμπλήρωμα, το πρόγραμμα θα παράγει διάφορα στοιχεία διαχείρησης και διάδοσης (εκθέσεις, αφόσες, φυλλάδια, ιστότοπους, άρθρα συνεδρίων, ενημερωτικά δελτία κλπ.) τα οποία επίσης θα διαδίδουν πληρπφορίες σχετικά με την Ενεργή Μάθηση και την Προβληματοκεντρική Μάθηση.